DESKIN gebruikt cookies om u de beste service te kunnen garanderen. Meer informatie hierover vindt u in onze gegevensbeschermingsregels. Door gebruik te maken van onze website verklaart u zich akkoord met de toepassing van cookies. Indien u niet akkoord gaat, klik dan hier a.u.b Klik alstublieft hier, als u hiermee niet akkoord gaat. ×

CMS / Rechtliches / AGB

VERKOOPVOORWAARDEN

 
Deze online-shop richt zich uitsluitend tot bedrijven, zelfstandigen, vrije beroepen en organisaties. Daarom zijn onze prijzen excl. BTW. 
 
1. Algemeen 
Met zijn bestelling aanvaardt de koper onze hier vermelde verkoopvoorwaarden als geldend in al zijn transacties met onze vennootschap.
Onze prijsoffertes zijn vrijblijvend en speciaal voor de professionele eindverbruiker.
Al onze vermelde prijzen zijn netto-prijzen excl. BTW.
 
Premiumkorting / speciale korting
Vanaf een bestelwaarde van 99,- EURO ontvangt u op onze catalogusprijzen een extra premiumkorting volgens de volgende staffel:
 
Netto-bestelwaarde vanaf: Premiumkorting:
€ 99,- 10%
€ 7.500,- 12%
€ 10.000,- 15%
€ 12.000,- 17%
€ 15.000,- 20%
 
Uitgesloten hiervan zijn speciaal gekenmerkte prijzen. Op deze prijzen geven wij geen extra kortingen. Geven wij een algemene speciale korting, dan is deze niet geldig op de speciaal gekenmerkte prijzen. Op deze prijzen geven wij geen extra korting.
 
Indien niet uitdrukkelijk anders vermeld, zijn de prijzen voor 1 stuk. De in de afbeelding afgebeelde toebehoren en decoratiemateriaal zijn niet in de prijs inbegrepen. De prijzen blijven geldig tot het verschijnen van de volgende catalogus of tot de aangegeven datum.
 
2. Facturatie en betaling 
Wij vragen de facturen volledig te betalen binnen 30 dagen na faktuurdatum. In uitzonderlijke gevallen behouden wij het recht een vooruitbetaling te vragen. Bij wanbetaling of betalingsverzuim is Artikel 1226 e.V. van het burgerlijk wetboek van toepassing voor Belgie. Voor Nederland is Artikel afdeling 9 boek 6 BW art. 74 e.v. van toepassing.
 
3. Opbouwservice
Meubelprogrammaʼs met Premium-levering worden incl. opbouwservice op de werkplek geleverd met terugname van de verpakking. Artikelen met mailing-levering leveren wij franco gelijkvloers en kunnen eventueel tegen 45,– EURO per uur /per monteur voor u opgebouwd worden.
 
4. Terugname
Voor al de bij ons bestelde goederen uit de catalogus geldt een terugnamegarantie van 10 werkdagen. Indien de goederen niet voldoen kunnen deze retour gegeven worden binnen 10 werkdagen na levering.
 
Deze terugname kan enkel gebeuren als de goederen ongebruikt en onbeschadigd zijn en indien ze zich in de originele verpakking bevinden. Gelieve in ieder geval bij retourzending contact op te nemen met ons. De transportkosten en het transportrisico zijn ten laste van de koper. Bij omruilingen waarvan de oorzaak is ontstaan door ons toedoen zijn de kosten ter onzer laste. Dit recht geldt niet voor speciaal vervaardigde produkten.
 
Goederen die niet tot ons standaard catalogusassortiment behoren en voor u vervaardigd worden kunnen niet retour gegeven worden. Dit is vanaf het moment dat de specifieke grondstoffen aangekocht werden of ze in productie genomen zijn.
 
5. Levering 
Gelieve de goederen direct na levering te controleren op tran s port schade. Eventuele beschadigingen moeten genoteerd worden op de leveringsbon en ondertekend worden door de chauffeur. Later gemelde transportbeschadigingen worden door de transportverzekering niet erkend, en kunnen daardoor ook niet door ons aanvaard worden.
 
Bij premium-levering is de levering op etage inbegrepen indien dit kan zonder dat wij gebruik moeten maken van een externe lift. Bij mailing-levering leveren wij in Belgie en Nederland (vasteland) franco gelijkvloers tot achter de eerste deur. Levering op etage is mogelijk mits meerprijs. Gelieve dit bij de bestelling te vermelden. De kosten bij ingebruikname van een externe lift zijn ten laste van de koper.
 
Indien niet anders vermeld op de individuele paginaʼs, worden de goederen franco gelijkvloers geleverd in België en Nederland (vaste land) tot achter de eerste deur. Voor de eilanden gelden speciale condities, deze kan men op aanvraag bekomen.
 
Levering op verdieping is mogelijk mits meerprijs, gelieve dit bij bestelling te vermelden. Dat betekent voor u levering zonder transportkosten. De verwijzigingen naar de leverings voorwaarden zijn duidelijk vermeld onderaan elke pagina. Deze verwijzigingen hebben uit sluitend betrekking op de produkten van deze pagina.
 
Voor het transportrisico van de goederen sluiten wij voor u een transportverzekering af en berekenen hiervoor een evenredig vast bedrag aan van 1,90 EURO per zending. Bij bestellingen minder dan 99,– EURO, wordt er 9,90 EURO orderkosten aangerekend.
 
Voor een vlotte afhandeling van uw order en om U uw goederen zo snel mogelijk te bezorgen, is het mogelijk dat wij deelleveringen verzenden. Dit vooral als het verschil in levertijd van de diverse produkten te groot is.
 
6. Verzendkosten 
Indien de goederen niet "franco huis gelijkvloers" geleverd worden, gebruiken wij de beste verzendmethode aan de voordeligste condities voor U. Op aanvraag delen wij U graag mee hoe de verzending verloopt en wat de verzendkosten zijn.
 
7. Garantie
Op al onze produkten geldt een garantie van 24 maanden, uitgezonderd voor de artikelen waarvoor er een andere garan tieperiode is aangegeven in de katalogus. Bescha di gin gen of storingen die zich voordoen door foutieve bediening, gebruik van geweld of normale slijtage vallen niet onder deze garantie. Uitgesloten zijn vloerbeschadigingen. Onze producten zijn niet voor alle vloertypes geschikt, er kunnen beschadigingen voorvallen op zachte vloeren (bijv. linoleum, parket, kurk) geben. Het testen of ze geschikt zijn voor uw type vloer is ten uwen laste. Indien wij u hieromtrent raad geven, is het enkel als advies te zien en niet bindend. Bij gegronde reclamaties die ons toe komen binnen de garantietermijn van 24 maanden, worden de goederen kosteloos omgeruild, nageleverd of bijgewerkt.
 
8. Wijzigingen 
Wij behouden ons het recht voor kleuren of produkten te wijzigen op grond van technische verbeteringen.
 
9. Geldigheid 
Voor alle leveringen gelden uitsluitend deze leverings- en betalingsvoorwaarden. Afwijkende voorwaarden van de besteller kunnen wij niet aanvaarden, ook niet als er van onzentwege geen uitdrukkelijke tegenspraak volgt. Met deze actuele catalogus verliezen alle vorige aanbie dingen hun geldigheid.
 
10. Eigendomsrecht 
De eigendomsoverdracht heeft slechts plaats na volledige betaling van de overeengekomen prijs. Zolang de betaling niet heeft plaatsgevonden, is de koper er niet toe gerechtigd ze verder te verkopen, in pand te geven of ze als zekerheid in de ruimste zin van het woord te gebruiken. Rekening houdend met voormeld eigendomsvoorbehoud is de koper verplicht elk beslag door derden op de geleverde niet integraal betaalde goederen onmiddellijk aan ons kenbaar te maken.
 
11. Reclamaties 
Gelieve u te overtuigen van de kwaliteit van de goederen alvorens de factuur te vereffenen. Duidelijke gebreken, die niet ontstaan zijn tijdens het transport, moeten ons binnen de week na ontvangst van de goederen schriftelijk medegedeeld worden. Verborgen gebreken moeten binnen de week na vaststelling schriftelijk medegedeeld worden.
 
12. Bevoegde handelsrechtbank
Indien aan één of meerdere bepalingen van voorgaande leverings- en betalingsvoorwaarden niet wordt voldaan, blijven de andere bepalingen van kracht. De rechtbank van koophandel te Hasselt is bevoegd voor alle eventuele geschillen in Belgie. Voor Nederland is de rechtbank van Eindhoven bevoegd.
 
Delta-V Lucas
Stand: 01.02.2015
* exclusief btw